Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

JAARVERSLAG 2016: DE BEDRIJFSVOERTUIGEN

DE MARKT VAN DE BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 2016

In 2016 is de markt voor bedrijfsvoertuigen nog gegroeid, zowel bij de lichte (=3,5 ton) als zware bedrijfsvoertuigen (>16 ton en trekkers). Het segment tussen 3,5 en 16 ton blijft echter een neerwaartse trend vertonen.

De inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen zetten in 2016 de trend van 2015 voort: in totaal werden 68.125 voertuigen ingeschreven, goed voor een groei van +11,4%. Daarmee is 2016 het beste jaar sinds tien jaar. De eerste vier maanden van 2017 bevestigen dat de markt gezond is: de inschrijvingen liggen 17,4% hoger dan in dezelfde periode van 2016. Die groei wordt onder andere verklaard door de economische herleving, door een opwaarts gerichte marktcyclus, en door de groei van de e-commerce en de daaruit voortvloeiende individualisering van de leveringen – met bestelwagens.

Het marktsegment van 3,5-16 ton heeft het sinds de financiële en economische crisis van 2007-2008 moeilijk: die markt is in 10 jaar gehalveerd.

Een andere, meer recente, factor versterkt die trend: de kilometerheffing voor de bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton die in april 2016 ingevoerd werd.

Om die belasting te vermijden, hebben sommige bedrijven en zelfstandigen wellicht een deel van hun bedrijfsvoertuigen van meer dan 3,5 ton vervangen door voertuigen van minder dan 3,5 ton.

In 2016 ging de zware truck- en trekkersmarkt er fors op vooruit ten opzichte van het jaar voordien: met +15,8% respectievelijk +18,5% overschreden beide markten samen de grens van 8.000 ingeschreven voertuigen, da’s geleden van 2008. Ook Europa laat met +12,3% een meer dan behoorlijke marktgroei optekenen.

Naast de algemene economische heropleving in Europa, heeft de marktgroei in ons land ook vandoen met de kilometerheffing die sinds 1 april 2016 geldt voor vrachtwagens >3,5 ton. Daarbij hangt het km-tarief af van de tonnage en Euronorm van het voertuig: de meest recente Euro V-VI voertuigen moeten een stuk minder betalen per gereden km dan (pré-)Euro IV-voertuigen, waardoor het loont voor een (transport)bedrijf om hun (oudste) voertuigen (sneller) te vernieuwen.

Ook de markt voor opleggers en aanhangwagens zet goede resultaten neer (wat in lijn is met de goede resultaten van de markt voor trucks) – een trend die al enkele jaren aan de gang is overigens. De groei van de markt die in 2014 begon, is in 2016 nog versneld: de inschrijvingen stegen met +16,3%. De opleggers gingen het sterkst vooruit, met +17,78%, tegen + 15,28% voor de aanhangwagens.

BEDRIJFSVOERTUIGEN EN ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN EN MOTOREN

Hoewel de inschrijvingen van lichte bedrijfsvoertuigen met een benzinemotor in 2016 enorm gegroeid zijn (+ 65,2% in vergelijking met 2015) en de benzinevoertuigen nu een marktaandeel van 4,4% hebben, blijven ze nog altijd marginaal in vergelijking met dieselvoertuigen (95%). Met 9,3% was de groei van de dieselmarkt wel minder sterk dan in het vorige jaar. De inschrijvingen van ‘elektrische’ voertuigen, die in 2015 nog een achteruitgang kenden, zijn in 2016 meer dan verdubbeld (+116,4%) tot 145 stuks. Ook de andere alternatieve brandstof – CNG – doet het met 417 inschrijvingen, of een groei van 38,1%, goed.

De ontbrekende infrastructuur verklaart ongetwijfeld het kleine volume alternatieven motoren.

Alternatieve brandstoffen blijven voor de zware voertuigen nog steeds de grote uitzondering. Het aantal CNG-tankstations neemt in Vlaanderen dan wel gestaag toe, maar het blijft wachten op een oplossing voor zwaardere vrachtwagens. Een CNG-vrachtwagen moet immers 8 maal meer brandstof aan boord hebben voor een gelijke actieradius en vraagt een initiële investering die die makkelijk 50% hoger is dan voor een klassieke diesel vrachtwagen. Geen wonder dus dat het aantal inschrijvingen beperkt blijft.

DE VLOOT BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 2016

De vloot bestelwagens kent een duidelijke groei, die van de trekkers gaat lichtjes vooruit, die van de vrachtwagens krimpt. Die vaststellingen bevestigen de algemene trends in de overeenstemmende markten: de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen groeit, die van de zware bedrijfsvoertuigen wordt gekenmerkt door een vervangingscyclus op een stabiel of zelfs lichtjes dalend niveau.

Door een significante stijging van het aantal inschrijvingen is de vloot lichte bedrijfsvoertuigen veel sterker gegroeid (+4,7%) dan in de twee jaren daarvoor (+2 en +2,6%). De 3 factoren die hierboven vermeld werden – conjunctuur, marktcyclus, e-commerce – verklaren die evolutie. De groei van de vloot weerspiegelt wat sommigen als de “camionnettisering” van het wegvervoer omschrijven.

Alle tabellen die betrekking hebben op de markt en het park van personenwagens in 2016, kunt u terugvinden in onze Data Digest, vanaf pagina 56 in dit jaarverslag.

DE DOSSIERS

TECHNISCHE KEURING VAN TRUCKS: WIJZIGING VAN DE PERIODICITEIT

Omdat de gewesten voor de organisatie van de technische keuring bevoegd zijn, heeft elk gewest een amendement op het reglement goedgekeurd om de periodiciteit van de technische keuring van de bedrijfsvoertuigen > 3,5 ton te wijzigen. Het reglement voorziet nu in een eerste keuring van die voertuigen 1 jaar na het eerste bezoek bij de inschrijving, en dan een keuring om het jaar in plaats van om de 6 maanden, zelfs als er tekortkomingen vastgesteld zouden worden. Dat maakt de facto een einde aan het bonussysteem. De maatregel is sinds 1 januari 2017 in het Waalse Gewest van kracht, en sinds 1 maart 2017 in het Vlaamse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

CLEAN POWER FOR TRANSPORT

Ter bevordering van alternatieve brandstoffen en van de noodzakelijke tankfaciliteiten, heeft de Europese Unie in 2014 de richtlijn ‘betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen’ opgesteld. Daarin wordt de lidstaten gevraagd om een beleid uit te stippelen voor de marktontwikkeling van milieuvriendelijke voertuigen en de bijhorende infrastructuur.

In België hebben de 3 gewesten daartoe een aantal concrete maatregelen goedgekeurd in gewestelijke plannen en geconsolideerd in een nationaal CPTactieplan (Clean Power for Transport), horizon 2020. De ambitieniveaus van de gewesten lopen sterk uiteen, zoals blijkt uit onderstaande tabel.

 

EUROPEES DECARBONISATIEPLAN

Op 20 juli 2016 stelde de Europese Commissie haar decarbonisatieplan ‘The transition to lowcarbon emission’ voor. Tegen 2030 zouden België 35% en Luxemburg 40% van hun CO2-uitstoot moeten verminderen ten opzichte van 2005.

In dit plan werd ook een maatregelenpakket voor de transportsector voorgesteld:

  • Efficiëntie van de transportsystemen verhogen;
  • Het verbruik van lage-emissie energie in de transportsector promoten;
  • Een markt voor zero-emissie voertuigen ontwikkelen.

WINTER PACKAGE

De Europese Commissie bracht eind 2016 ook haar Winterpakket Energie “Clean Energy for All Europeans” uit. De Commissie wil zo de Europese Energie Unie verder uitbouwen tot een competitieve, leveringszekere en koolstofarme samenleving, met als tijdshorizonten 2030 en 2050. Daarom worden de belangrijkste Europese energierichtlijnen gewijzigd.

Tegen 1 januari 2018, moet België een Nationaal Klimaat- en Energieplan opmaken. Daarin wordt ook het potentieel van Clean Power for Transport verwerkt met doelstellingen voor 2025 en 2030 en moet er rekening gehouden worden met de verschillende maatregelen voorgesteld in het decarbonisatieplan.

ECOCOMBI’S: EINDELIJK OOK IN WALLONIË

Op 26 mei 2016 heeft de Waalse Regering, op voorstel van Maxime PREVOT, Waals Minister van Openbare Werken en Verkeersveiligheid, een decreet goedgekeurd dat het mogelijk maakt om ecocombi’s op het Waalse wegennet in te zetten, in het kader van proefprojecten van proefprojecten. De voorwaarden voor de proefprojecten werden in overleg met de sector vastgelegd en geïnteresseerde bedrijven konden zich vanaf 1 november 2016 kandidaat stellen om die langere en zwaardere voertuigen te testen. Na een periode van acht jaar beslist de Waalse Regering of ze dergelijke voertuigen op het Waalse wegennet definitief toelaat.

KILOMETERHEFFING VRACHTWAGENS: INVOERING EN FLANKERENDE MAATREGELEN IN VLAANDEREN

Op 1 april 2016 ging de kilometerheffing voor vrachtwagens boven 3,5 ton van start in de 3 gewesten. We zijn inmiddels 1 jaar later en op die tijd werden 5,7 miljard kilometer afgelegd en 646 miljoen euro’s geïnd op de betalende tolwegen (autosnel- en enkele gewestwegen). Dat is veel meer dan de 100 miljoen inkomsten uit het eurovignet en de jaarlijkse verkeersbelasting die werden afgeschaft. De inkomsten werden als volgt verdeeld: €408 miljoen (of 63,2%) voor Vlaanderen, €9 miljoen of (1,4%) voor Brussel en €229 miljoen (35,4%) voor Wallonië. De gewestregeringen hebben een flankerend beleid uitgewerkt om de transportsector alle steun te bieden in deze belangrijke hervorming van de truckfiscaliteit.

Zo wil de Vlaamse Regering de omslag naar groenere en veiligere vrachtwagens versnellen en publiceerde ze onlangs een lijst met concrete maatregelen waarvoor transportondernemingen financiële ondersteuning kunnen aanvragen. De financiële steun kan oplopen tot 80% van het totale investeringsbedrag. Europa eist wel dat het bedrag per onderneming niet hoger mag zijn dan € 100.000 euro over 3 jaar. Het subsidiesysteem wordt operationeel medio 2017, maar zal retroactief gelden voor investeringen vanaf 1 januari 2017. Aanvragen kunnen ingediend worden via de website Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

KILOMETERHEFFING: ONDERZOEK VAN DE IMPACT EN BEGELEIDENDE MAATREGELEN IN WALLONIË

Wegens de meerkosten van het nieuwe stelsel heeft het Waalse Gewest een onderzoek naar de sociaaleconomische impact laten uitvoeren om de sectoren die het zwaarst door de invoering van de kilometerheffing getroffen worden, te identificeren.

Een comité om de zaken op te volgen, is samengesteld. De regering heeft ook beslist om een budget van 23 miljoen toe te kennen voor 3 types van begeleidende maatregelen: juridische, overkoepelende (financiële en nietfinanciële) en sectoriële maatregelen.

Het Waalse Gewest had er zich toe verbonden om na een jaar kilometerheffing een nieuwe impactstudie uit te voeren. Bedoeling is om de impact van de maatregel op de verschillende sectoren van de Waalse economie te onderzoeken en om de begeleidende maatregelen die de Waalse Regering ingevoerd heeft, te beoordelen: Zijn die doeltreffend? Bereiken ze de juiste doelgroep? Kennen de bedrijven die maatregelen? Worden de doelstellingen gerealiseerd?

Het onderzoek moet de Waalse Regering dus helpen om de begeleidende maatregelen aan te passen indien dat nodig is.

Twitter